Základná charakteristika a ciele rezu

Základná charakteristika a ciele rezu

V ovocinárstve sa používajú tri hlavné spôsoby ovplyvňovania tvaru nadzemnej časti ovocných drevín, pri ktorých zasahujeme do ich organizmu, a to:
- rez
- ohýbanie
- chemická regulácia rastu 
Tieto v podstate spolu súvisia, môžu sa do určitej miery navzájom nahrádzať, nakoľko mechanické zásahy do organizmu pôsobia prostredníctvom zmien v hormonálnom systéme organizmu.

Rez 

Čo sa týka rezu, možno uviesť niekoľko vzťahov, ktoré odrážajú povahu tohoto zásahu a predpokladané všeobecne platné, alebo aspoň podobné prejavy ovocných rastlín vo vzťahu k rezu. 

Rez možno aplikovať vychádzajúc z dvoch prístupov: - zohľadnenie a uplatnenie prirodzeného charakteru rastu stromu
- tvorba umelého tvaru s konármi tvarovanými podľa špeciálnych zámerov pestovateľa 

Pri každom prístupe k rezu redukcia nadzemnej časti znamená stratu zásobných látok odstraňovaných útvarov a zníženie počtu asimilujúcich orgánov (listov).
Rez je v podstate jednoduché odstránenie výhonkov alebo konárov, ktoré nevyhovujú napĺňaniu zámerov pestovateľa. Pritom aktivity stromu alebo kríka (rast, rodivosť) musia byť v harmónii s vonkajšími a vnútornými podmienkami (klíma, zásoba živín, vlaha, agrotechnika, odroda, podpník, vek ai.)
Rez je hľadaním rovnováhy pri odstraňovaním hmoty vytvorenej rastlinou tak, aby ponechané zásobné látky a neskôr novovytvorená hmota boli nasmerované v súlade s požiadavkami pestovateľa (Brazanti - Ricci, 1955).
Fyziologická rovnováha je taký stav, pri ktorom vnútorná regulačná kapacita vývinových procesov a podmienky prostredia sú v takom vzťahu, že rastlina sa vyvíja normálne, t.j. prejavuje sa normálny rast a rodivosť.

Ciele rezu 

Ciele rezu sú rôzne a menia sa v priebehu života ovocného stromu alebo kríka. Vo všeobecnosti rez plní nasledovné úlohy:
1. Vytvarovanie pevnej kostry koruny stromu s rovnomerným rozmiestnením konárov v priestore, ktorý je pre daný strom určený. Táto úloha je dôležitá v období výchovného rezu, v prvých rokoch po vysadení, prípadne po radikálnom zmladení stromu.
2. Utvorenie podmienok pre skorý nástup rodivosti. Uplatňuje sa v období po vysadení, prípadne po zmladení, má význam z hľadiska ekonomického.
3. Udržanie koruny v rozmeroch, ktoré zodpovedajú schéme výsadby a zabezpečenie dobrého využitia priestoru na produkciu ovocia pri súčasne dobrých podmienkach na ošetrovanie ovocných stromov resp. kríkov. Uplatňuje sa počas celého trvania výsadby.
4. Zabezpečenie dobých svetelných pomerov vo všetkých častiach koruny. Predpoklady pre naplnenie tejto úlohy sa tvoria počas výchovného rezu a je poslaním udržovacieho rezu ovocných drevín.
5. Udržanie fyziologickej rovnováhy medzi rastom a rodivosťou počas všetkých životných období.
6. Dosahovanie optimálnych úrod vysokokvalitného ovocia z hľadiska daného druhu, kultivaru a veku stromu, bez negatívneho vplyvu na vitalitu rastliny a pravidelnosť úrod.
7. Špeciálne úlohy - pozitívne ovplyvňovanie zdravotného stavu (mechanický boj proti chorobám a škodcom), dĺžky produkčného obdobia, životnosti výsadby a i.

Intenzívne ovocné výsadby 

V ovocinárstve, podobne ako v iných odvetviach ľudskej činnosti, je všeobecným trendom zvyšovanie intenzity a efektívnosti.
Hlavnými prostriedkami intenzifikácie v ovocinárstve sú slaborastúce stromy a zahusťovanie výsadieb. Hodnotenie intenzity však závisí od mnohých faktorov. V intenzívnom ovocnom sade sú zosúladené biologické prvky a pestovateľská technológia tak, že sa dosahuje ziskovosť produkcie. V takom prípade možno za kritérium intenzity považovať nielen spon výsadby, ale aj špecifickú rodivosť (kg.cm-2 prierezu kmeňa, kg.m-3 objemu koruny), listová pokryvnosť (LAI) a schopnosť listovej plochy v konkrétnych podmienkach využívať slnečné žiarenie na tvorbu úrody. 

V intenzívnych ovocných sadoch nárastom LAI, skrátením dráh vzostupného a zostupného prúdu živín, vody a asimilátov v prípade menších stromov a znížením počtu a veľkosti spotrebiteľov asimilátov (vysoký kmeň, holé kostrové konáre apod.) sa dosahuje lepšie využitie svetla, ale aj vody a živín na tvorbu hospodárskej úrody. Tieto teoretické tvrdenia majú aj vážne praktické prejavy, a to lepšiu kvalitu plodov, vyššiu rodivosť, skorší nástup rodivosti a rýchlejšiu návratnosť investícií, ako i všeobecne jednoduchšiu realizáciu pestovateľských zásahov v intenzívnych výsadbách v porovnaní s extenzívnymi.
Preto sa pri moderných tvaroch uplatňuje skrátenie kmeňa, prípadne jeho úplná eliminácia, presun rodivosti priamo na kostrové konáre, tvorba koruny zaberajúcej malú plochu, s menšou hĺbkou, obmedzenie rezu, najmä skracovania, pričom sa preferuje ohýbanie a metódy rezu majúce efekt ohýbania.
Vychádzajúc z fyziologických vlastností a zákonitostí organizmu možno znížiť prácnosť rezu ovocných drevín.


(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)