Základné časti ovocného stromu (kra) a ich význam

Základné časti ovocného stromu (kra) a ich význam

Nadzemná časť ovocných drevín má v závislosti od vlastností konkrétneho druhu a tvarovania formu stromu alebo kríka. V prípade, že sa jedná o strom, definujeme nasledovné útvary: 

Kmeň - spája podzemnú časť a korunu, je nerozkonárenou časťou nadzemnej sústavy, začína koreňovým kŕčikom a končí v mieste rozkonárenia. Podľa jeho výšky rozlišujeme nasledovné typy stromových tvarov: zákrpok (výška kmeňa 0,4 - 0,6m), štvrťkmeň (0,8 - 1,1m), polokmeň (1,3 - 1,5m), vysokokmeň (1,7 - 1, 9m). Výška kmeňa sa v moderných výsadbách znižuje, avšak dolnú hodnotu jeho výšky limituje možnosť použitia techniky na ošetrovanie ovocných výsadieb, v niektorých prípadoch použiteľnosť techniky na striasanie a iné aspekty. 

Koruna - rozkonárená časť nadzemnej sústavy rôznej geometrie a štruktúry skladajúca sa z rôzneho počtu konárov. 

Stredník (stredný konár) - vertikálne smerujúci, najhrubší konár koruny, ktorý je pokračovaním kmeňa v korune. V korune sa nemusí nachádzať. 

Kostrové konáre - najsilnejšie konáre v korune tvoriace jej kostru (konáre 1. rádu), majúce dlhú životnosť. Nachádzajú sa na nich konáre vyšších rádov. Kostrové konáre vyrastajú zo stredníka.
 
Polokostrové konáre - slabšie konáre vyrastajúce spravidla z kostrových konárov, vypĺňajúce a dotvárajúce kostru koruny, nesúce na sebe rodivý obrast. 

Rodivý obrast - súbor rôznych typov konárikov, na ktorých sa utvárajú kvetné puky a ktoré prinášajú úrodu. Sú špecifické pre jednotlivé ovocné druhy. 

Prírastok - útvar vytvorený v priebehu jednej vegetácie. Podľa dĺžky sa hodnotí ako:
- silný - nad 0,4m (mladé stromy), alebo nad 0,35m (rodiace stromy)
- mierny (stredne silný) - 0,3-0,4m resp. 0,25-0,35m
- slabý - kratší ako 0,3 resp. 0,25m 

Letorast - olistený prírastok počas vegetácie 

Predčasný letorast - letorast, ktorý vznikol rozkonárením primárneho letorastu, spravidla počas druhej, výnimočne počas tretej rastovej vlny. Objavuje sa prirodzene pri silne rastúcich stromoch broskýň, marhúľ, menej často i višní, často v škôlkach. Tvorbu predčasných letorastov možno vyvolať zaštipnutím, alebo hlbším skrátením silnejších letorastov aj pri iných druhoch ovocných drevín. 

Výhonok - prírastok po opadnutí listov, vytvorený počas predchádzajúcej vegetácie. Pri predjarnom reze patrí do kategórie jednoročné drevo. 

Predlžujúci výhonok - výhonok vytvorený z vrcholového púčika konárika 

Bočný výhonok - výhonok vytvorený z bočného púčika konárika, zabezpečujúci rozkonárenie konárika. 

Konkurenčný výhonok - výhonok, ktorý vyrástol v blízkosti predlžujúceho výhonka, z púčika pod ním, majúci postavenie podobné ako predlžujúci výhonok a konkurujúci mu z hľadiska svetla, vody a živín. Medzi ním a predlžujúcim výhonkom často vzniká nestabilné vidlicovité rozkonárenie s malým uhlom medzi výhonkami.

Vlk - vertikálny, bujný prírastok vyrastajúci zo staršieho dreva, zo spiaceho púčika, spravidla pri narušení rovnováhy medzi podzemnou a nadzemnou časťou, pri prevahe podzemnej časti. Spravidla nie je žiadúci, niekedy sa využíva na obnovu koruny nahradením odumierajúcich, poškodených alebo odstránených častí. 

Regeneračný výhonok - bujný výhonok vznikajúci v dôsledku narušenia rovnováhy medzi podzemnou a nadzemnou časťou stromu (napríklad po zmladení) v mieste narušenia konárov, majúci za úlohu náhradu chýbajúcej časti a tvorbu asimilátov zabezpečujúcich zacelenie rany. 

Základný výhonok - výhonok vyrastajúci z podzemnej časti druhov kríkovitého charakteru rastu (drobné ovocie), slúžiaci na obnovovanie nadzemnej časti. Základné výhonky sa pri dobrej starostlivosti tvoria každoročne a využívajú sa pri reze. 

Výmladok - prírastok vyrastajúci z adventívneho púčika z podzemnej časti ovocného stromu, spravidla pri narušení koreňov alebo pri zlej afinite ušľachtilej časti a podpníka. 

Zosilňujúci letorast - letorast vyrastajúci z kmienika stromčeka (spravidla v škôlke), zabezpečujúci prísun asimilátov potrebných pre hrubnutie kmienika. Po skončení tejto úlohy (už pred zdrevnatením alebo vlastným zhrubnutím) sa odstraňuje, aby na jeho mieste nezostala veľká rana. 

Vegetatívny púčik - púčik obsahujúci základy výlučne vegetatívnych útvarov (základ budúceho letorastu, listové primordiá, rastový vrchol) 

Generatívny púčik - púčik obsahujúci výlučne základy kvetov (jednotlivé kvety alebo súkvetia), typický pre kôstkoviny, drieň, rakytník. 

Zmiešaný púčik - púčik obsahujúci základy vegetatívnych i generatívnych orgánov, charakteristický pre jadroviny, drobné ovocie, mnohé druhy menej pestovaného ovocia, škrupinoviny okrem mandle.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)