Druhy rezu podľa veku a kondície ovocného stromu

Druhy rezu podľa veku a kondície ovocného stromu

Vzhľadom na to, že ovocný strom prechádza v priebehu svojho života od vysadenia až po zánik rôznymi životnými obdobiami, ktoré sa od seba odlišujú utváranými časťami, intenzitou rastu, vzťahom medzi rastom a rodivosťou, kvalitou produkcie atď., k rezu nemožno počas celého obdobia pestovania pristupovať rovnako. 

Podľa životného obdobia, kedy sa rez robí a toho aké poslanie má, hovoríme o nasledovných druhoch rezu:
1. Výchovný (tvarovací)
2. Udržovací (regulujúci rodivosť)
3. Zmladzovací (obnovovací)

1. Výchovný rez
Robí sa v prvých rokoch po výsadbe (v 1.-2. prípadne 3.životnom období podľa Šitta), prípadne pri nahrádzaní odumierajúcich konárov vlkmi (na extenzívnych tvaroch a druhoch ovocných drevín).
Jeho cieľom je vytvorenie pevnej kostry koruny, ktorá bude v nasledovnom období niesť úrodu. Na slaborastúcich podpníkoch pri jadrovinách a niektorých ďalších druhoch skoro vstupujúcich do rodivosti (napr. broskyne) uskutočňovanie tohoto rezu zasahuje do obdobia keď strom rodí, pri extenzívnych tvaroch a druhoch končí pred obdobím rodivosti.
Začína sa rezom korunky stromčeka a koreňov po výsadbe. Pritom zabezpečujeme tvorbu požadovaného počtu kostrových konárov (resp. základných konárikov koruny) a ich rozmiestnenie, alebo tvorbu kostry koruny požadovaného tvaru (pri umelých korunách). Rez po výsadbe je spravidla najhlbší (odstraňuje sa veľká časť konárikov). Výnimku tvoria stromčeky vysádzané s koreňovým balom z kontajnerov. Neskôr sa hĺbka rezu podstatne zmierňuje, aby sa nepodporil príliš intenzívny rast a neoddialila sa tým rodivosť. Mení sa i prístup k použitiu jednotlivých spôsobov rezu (skracovanie, prerezávanie). 

2. Udržovací rez
Robí sa od obdobia, keď bola vytvorená kostra koruny až do konca života ovocného stromu, kedy býva v dôsledku starnutia koruny doplnený zmladzovacím rezom.
Jeho cieľom je zabezpečiť každoročnú optimálnu rodivosť a oddialiť prejavy stanutia koruny. Reguluje sa teda vzťah medzi rastom a rodivosťou, aby strom v dobrej kondícii dosiahol čo najvyšší vek a zároveň neklesala kvalita produkcie.
V rámci udržovacieho rezu sa odstraňujú bujné výhonky, ktoré rastú dovnútra koruny a zahusťujú ju (najmä v prvých rokoch), konkurenčné výhonky a všetky výhonky narúšajúce rovnováhu koruny a neskôr je potrebné i prerieďovanie rodivého obrastu a nepotrebných, prípadne poškodených konárikov, takže dochádza k miernemu lokálnemu zmladzovaniu koruny, Silu rastu možno podporiť rezom na nahor smerujúce púčiky a výhonky. 

3. Zmladzovací rez
Charakteristický je pre dlhoveké ovocné stromy, na ktorých sa začali prejavovať príznaky starnutia - skrátenie prírastkov, veľké úrody drobnejších plodov, nižšia kvalita ovocia, striedavá rodivosť, previsbutý rast, odumieranie konárikov, nižšia odolnosť voči mrazu ap. V intenzívnych výsadbách ovocia sa spravidla pri nástupe týchto prejavov stromy likvidujú, lebo obnovenie kondície a kvality úrod je menej ekonomické ako získanie úrody z novo vysadeného sadu.
Cieľom zmladzovacieho rezu je obnovenie intenzity rastu, celkovej kondície a zabezpečiť tak opätovne úrody kvalitného ovocia. Podstatou zmladzovacieho rezu je odstránenie časti dreva, a to podľa potreby (na základe kondície stromu) do menšej alebo väčšej hĺbky. Pritom dochádza k porušeniu rovnováhy medzi podzemnou a nadzemnou časťou stromu. Pri plytkom zmladzovacom reze vzniká veľa rán, rodivosť sa takmer alebo vôbec nepreruší, ale jeho účinok je krátkodobejší. Pri hlbokom reze sa znižuje množstvo rezných plôch, ktoré sú ale väčšie, rodivosť sa v jeho dôsledku môže prerušiť na niekoľko rokov. 

Náhradu odrezaných častí môžu zabezpečiť vhodne rastúce bočné konáre alebo vlky vytvorené zo spiacich púčikov. Pri zmladzovacom reze ponechávame tzv. ťažné konáre, ktoré budú náhradou odstránenej časti alebo dočasne preberú jej funkciu. Ide spravidla o vzpriamene rastúce konáre (najmä v dolnej časti koruny), v zóne najbujnejšieho rastu môžu smerovať šikmo, pri druhoch s menším počtom spiacich púčikov (kôstkoviny) sa odporúča zrezať najskôr miernejšie a po vytvorení vlkov zmladiť hlbšie, po vhodné vlky, ktoré budú náhradou odstránených konárov. Tiež pri potrebe veľmi hlbokého zmladenia sa neodporúča zásah v jednom termíne, lebo by došlo k prílišnému narušeniu vzťahu medzi podzemnou a nadzemnou časťou a zásah sa má rozložiť na dlhšie obdobie, pričom sa snažíme chrániť listovú plochu (nerobí sa letný rez). Vytvárajúce sa nové konáre ošetrujeme podobným spôsobom ako pri výchovnom reze a po dosiahnutí rovnováhy ako pri udržovacom reze.
Pri zmladzovaní korunu zrezávame zhruba do tvaru kužeľa, pričom berieme ohľad na pravidlo podriadenosti a nadriadenosti konárov. Vrcholový uhol priemetu kužeľa by mal zodpovedať charakteru rastu druhu resp. odrody. Pri stromoch s prirodzene guľovitou korunou sa odporúča uhol viac ako 100 o, pri stromoch s ihlanovitou korunou, so vzpriameným charakterom rastu uhol 70-80 o.
K zmladzovacím zásahom môžeme zaradiť i znižovanie korún ovocných stromov, pri ktorom sa dosiahne zlepšenie prenikania svetla dovnútra koruny, podmienok pre ošetrovanie koruny a skvalitnenie produkcie, alebo zásah spojený s prevrúbľovaním ovocných stromov


(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)