Typy výsadieb jabloní

Typy výsadieb jabloní

Ovocná stena štíhlych vretien
Zakladá sa z dvojročných stromčekov alebo z jednoročných stromkov s predčasným obrastom, spon 4 x 0,8-1,5m, výška tvaru 2 - 2,3m, oporou je drôtenka so výškou drôtov 0,6, 1,2 a 1,8m. Požívajú sa stromčeky na slabo rastúcich podpníkoch, na horších pôdach možno použiť i stredne silno rastúce podpníky.

Architektúra tvaru - stredník so špirálovite rozmiestnenými, viac-menej vodorovnými konármi charakteru polokostrových s rodivým obrastom, od výšky 0,5 m vytvárajúcimi vretenovitý tvar, výška tvaru do 2,2 m Pri superštíhlom vretene kratšie konáriky až rodivý obrast na strednom konári. Ohýbanie a dvojstupňový sektorový rez, obmena konárikov po 4 až 6 rokoch. Udržiavanie výšky a šírky tvaru rezom na prevod na vhodný výhonok bez jeho skracovania. 

Spôsob dopestovania tvaru - Pri výsadbe stromčekov s bočným obrastom sa v prvom roku stredný výhonok skracuje vo výške 0,9 až 1,2 m (0,4 m nad najvyšším bočným konárikom), bočné výhonky rozložené do obvodu korunky sa preriedia na 3 až 4 najvhodnejšie, skracujú sa minimálne (DSR) alebo vôbec nie, môžu sa ohnúť a vyviazať do vodorovnej roviny, všetky nevyhovujúce (vzpriamené, konkurenčné) sa odrežú na konárový krúžok. V prípade veľmi kvalitného výsadbového materiálu (bohatá koreňová sústava), vysadeného na jeseň, na pozemku so zabezpečenou závlahou, prípadne hnojivou závlahou nie je rez po výsadbe nevyhnutný. Bočný obrast, ktorý sa nachádza nižšie ako 0,5 až 0,7 m sa odstráni úplne. Pri výsadbe hrotiakov sa tieto skrátia vo výške 0,9 až 1,0 m a odstráni sa bočný obrast pod výškou 0,5 až 0,7 m. 

V priebehu vegetácie sa rez nerobí, s výnimkou vylamovania konkurenčných a iných nežiadúcich letorastov. Konkurenčné letorasty sa odporúča vylomiť v období keď majú dĺžku 70 až 100 mm. Ostatné silnejšie rastúce sa koncom jari ohnú do vodorovnej polohy, v ktorej zdrevnatejú. Ohnutie možno zabezpečiť vyviazaním alebo použitím závaží. Tenšie výhonky a výhonky s bohatou násadou kvetných pukov nie je nevyhnutné vyväzovať, predpokladá sa ich ohnutie zásluhou hmotnosti plodov. Na oslabenie rastu a zmenu smeru rastu silných bočných výhonkov možno použiť ich húžvenie v bazálnej časti, čo možno vykonať už počas vegetácie na letorastoch.
V druhom roku po výsadbe výhonok stredníka neskracujeme, ak je príliš dlhý, ošetríme stredník rezom na prevod na vhodný kratší bočný výhonok, ktorý sa vyviaže do vzpriamenej polohy, bočné výhonky nerežeme, alebo len mierne, s použitím dvojstupňového sektorového rezu. Ak sme v lete neodstránili konkurenčné výhonky, urobíme tak pri jarnom reze. Takto postupujeme každý rok až po dosiahnutie výšky 2,0 až 2,2 m (prípadne viac podľa zámerov pestovateľa). Terminálny výhonok stredníka neskracujeme, aby sme nepodporili regeneračnú vlnu a tvorbu silných konkurenčných výhonkov. V prípade odrôd rodiacich i z púčikov v bočnom postavení na jednoročnom dreve sa odporúča vyštipnúť po vypučaní súkvetia vo vrcholovej časti terminálneho výhonka. Na podporu dobrých uhlov odklonu možno využiť vylomenie mladých letorastov vyrastajúcich zo 4 až 5 púčikov pod vrcholovým v období, keď dosiahnu dĺžku 70 až 100 mm. 

Bočné konáriky po dosiahnutí veku 5 rokov, keď klesá ich vitalita a mohla by poklesnúť kvalita ovocia, nahradíme novým vitálnym výhonkom, pričom sa vyrodený konárik režie na konárový krúžok, v prípade stromčekov s dobrou silou rastu možno odporučiť vylamovanie konárikov bez zatierania rán. Pri slabšie rozkonárujúcich odrodách možno použiť rez na krátky (10 mm) kýpeť a následné využitie vytvorených vlkov ako náhrady odstráneného konára s použitím rôznych zásahov na premenu vlkov na rodivé konáre.
Pri tvarovaní a reze je dôležité zabezpečiť v prvých rokoch primeranú dominanciu stredníka, zároveň vitalitu i najnižšie položených konárov, ako i rovnováhu medzi rastom a rodivosťou. Nesmieme dopustiť premenu budovaných konárov na kostrové. 

Tejto téme sa venuje aj viac článkov v podsekcii Jadroviny, konkrétne TU.

Ovocná stena voľných palmiet 

Zakladá sa z dvojročných stromčekov štepených na stredne až slaborastúcich podpníkoch, spon 4 x 1,5 - 2 m, výška max. 2 - 2,3 m a šírka steny max. 1,5 m. Tvar sa skladá zo stredníka a 2 kostrových konárov orientovaných v smere radu, na ktorých sa zapestujú polokostrové konáre a rodivý obrast. Potrebná je drôtenka.

Pásová stena voľne rastúcich zákrpkov 

Spon výsadby - 4,5 až 5 x 1,5 - 2,5 m (pri hruškách v hornej hranici rozpätia)
Podpníky - slabšie až stredne rastúce
Výsadbový materiál - hrotiaky alebo stromčeky so zapestovanou korunkou
Opora - nie je nutná, len kolík po výsadbe, predovšetkým pre slaborastúce podpníky
Architektúra tvaru - prirodzená koruna so stredníkom a 3 - 5 kostrovými konármi, s výškou kmeňa 0,5 až 0,7 m, výška maximálne 2 - 2,5 m. Kostrové konáre sa zakladajú naraz, potreba dbať na udržiavanie svetlosti koruny a podriadenosti konárov, druhé poschodie menej výrazné, zakladá sa vo výške približne 0.8 m nad prvým poschodím po jeho spevnení. 

Spôsob zapestovania tvaru – hrotiak po vysadení skrátime vo výške, ktorá sa rovná výške kmienika zväčšenej o približne 0.25 m. Z púčikov nad výškou kmeňa v priebehu prvej vegetácie vylomíme podľa potreby konkurenčný letorast pod vrcholovým, vylámeme tiež letorasti vyrastajúce na kmieniku.. Na stromčeku s korunkou vyberieme 3 až 4 bočné výhonky rozložené v priestore, ktoré budú základom kostrových konárov a zrežeme ich na rovnováhu (do rovnakej výšky), stredník skrátime približne 0,10 – 0,15 m nad touto rovinou. Pri budovaní konárov možno použiť dvojstupňový sektorový rez. V priebehu vegetácie vylámeme konkurenčné letorasty. zahusťujúce letorasty a letorasty vyrastajúce na kmeni.
V ďalšom roku mierne skrátime predlžujúce výhonky kostrových konárov na rovnováhu, zahusťujúce a nevhodné výhonky odstránime prerezávaním a v prípade potreby dosiahnutia vhodnej podriadenosti konárikov skracujeme bočné výhonky. Slabo rastúce a smerujúce nadol nemusíme skracovať. Stredník skracujeme 0,15 m nad rovinou skrátenia kostrových konárikov. V ďalších rokoch budujeme v dostatočných odstupoch (0,4 m) polokostrové konáre, ostatné bočné výhonky premieňame na rodivý obrast, alebo odstraňujeme ak sú príliš husté. Druhé poschodie zakladáme až po zosilnení konárov prvého poschodia. V priebehu celého života stromčeka sa odstraňujú križujúce sa, zahusťujúce a choré, či suché výhonky, aby sme dosiahli svetlosť koruny. Pri príznakoch starnutia začíname s detailným, plytkým zmladzovacím rezom (rez na prevod na konáriky smerujúce nahor, pri odrodách majúcich sklon k zahusteniu koruny využívame prerezávanie výhonkov a konárikov.

Ovocná stena superštíhlych vretien 

Zakladá sa z dvojročných stromčekov so zapestovanou korunkou, spon 3 x 0,8 - 0,4 m, výška tvaru 2 - 2,2 m, oporou je drôtenka s výškov drôtov 0,6, 1,2 a 1,8 m, vhodné je i použitie kolíka.
Pri výsadbe dvojročných stromčekov sa v prvom roku stredný výhonok skracuje vo výške 0,9 až 1,2 m (0,4 m nad najvyšším bočným konárikom), bočné výhonky rozložené do obvodu korunky sa skracujú do jednej roviny tak, aby ich stredník prevyšoval o 0,15 až 0,3 m, bočné výhonky sa ohnú a vyviažu do vodorovnej roviny a nevyhovujúce (vzpriamené, konkurenčné) sa odrežú na konárový krúžok. V priebehu prvého roka sa zakladajú 3 až 4 konáriky. Bočný obrast, ktorý sa nachádza nižšie ako 0,5 m sa odstráni úplne. Pri výsadbe hrotiakov sa tieto skrátia vo výške 0,9 m a odstráni sa bočný obrast pod výškou 0,5 m.
V priebehu vegetácie sa rez nerobí, s výnimkou vyštipovania konkurenčných a iných nežiadúcich výhonkov. Ostatné silnejšie rastúce sa koncom jari ohnú do vodorovnej polohy, v ktorej zdrevnatejú. Ohnutie možno zabezpečiť vyviazaním alebo použitím závaží.
V druhom roku po výsadbe skrátime výhonok stredníka približne o tretinu (asi 0,4 m nad najvyšším bočným výhonkom) a bočné výhonky nerežeme, alebo len mierne, s použitím dvojstupňového sektorového rezu. Ak sme v lete neodstránili konkurenčné výhonky, urobíme tak pri jarnom reze. Takto postupujeme každý rok až po dosiahnutie výšky 2,0 až 2,2 m. 

Bočné konáriky po dosiahnutí veku 5 rokov, keď klesá ich vitalita a mohla by poklesnúť kvalita ovocia, nahradíme novým vitálnym výhonkom rezom na prevod.
Pri tvarovaní a reze je dôležité zabezpečiť potlačenie prirodzenej dominancie vrchola a vitalitu i najnižšie položených konárov, ako i rovnováhu medzi rastom a rodivosťou. Nesmieme dopustiť premenu budovaných konárov na kostrové. 

K tomu slúžia nasledovné opatrenia:
- náhrada predlžujúceho výhonka stredníka jeho zosadením na nižší konkurenčný výhonok
- ohnutie terminálneho výhonka o 90 o alebo 180 o pri jarnom reze a využitie vhodného výhonka rastúceho z vrchola oblúka na nahradenie terminálu
- odlistenie hornej polovice terminálneho letorastu v polovici augusta
- po dosiahnutí želanej výšky stromčeka jeho zosadenie na vhodný slabo rastúci bočný konárik
- oneskorený rez - v termíne pred kvitnutím
- dvojstupňový sektorový rez s druhým stupňom realizovaným počas vegetácie
- rez na koncový kvetný púčik (na oslabenie rastu). 

Letný rez sa neodporúča, s výnimkou skorého vyštipnutia konkurenčných letorastov, čo však nie je nevyhnutné. 

S touto témou súvisí tiež článok v podsekcii Jadroviny.

HYTEC systém

Spon výsadby – 3,5 – 4,0 x 1,2 – 1,8 m
Podpníky - slabšie až stredne rastúce
Výsadbový materiál - väčšinou dvojročné knipy so zapestovanými 5 – 8 predčasnými výhonmi.
Opora - kolík pri každom stromčeku, prípadne drôtenka
Architektúra tvaru - kužeľovitý tvar s hadovito ohýbaným stredníkom, so silnejšími spodnými konármi (4 – 6) tvoriacimi dolné poschodie a ďalšími konárikmi charakteru polokostrových konárov v odstupoch po celej dĺžke stredníka. Výška tvaru 2,5 až 3,5 m. 

Postup pri zapestovaní tvaru – po výsadbe sa vyberie 4 až 6 vhodne rozmiestnených výhonkov ako základ bazálnych konárov, tieto sa skrátia približne o tretinu a stredník sa skráti 0,3 m nad najvyšším bočným výhonkom. Po ukončení prvej rastovej vlny sa silné letorasty na bočných konárikoch ohýbajú do uhla 30 o alebo menej od horizontály, letorasty na stredníku sa vylamujú a perspektívne z hľadiska budovania nových bočných konárikov sa ohýbajú do vodorovnej alebo mierne šikmej polohy. Vylamujú sa i vzpriamené letorasty na bočných konárikoch. Pri jarnom reze sa odstraňujú nepotrebné výhonky a stredník sa ošetrí rezom na prevod na vhodný bočný slabší výhonok, ktorí sa vyviaže pod sklonom minimálne 45° od vertikálnej osi koncom jari (takto sa buduje stredník každý rok). V 2. roku strom zakvitne. Na strome sa vykoná prebierka plodov, aby úroda nebola väčšia než 3 – 5 plodov na strome. Vyväzovanie vrcholu a ďalších konárov do vodorovnej polohy by sa malo vykonať do konca júna, t.j. ešte pred začiatkom diferenciácie kvetných púčikov. Pri vyväzovaní sa ohne celý výhon, t.j. nielen horná časť. Vyväzovaním a ohýbaním sa výrazne spomaľuje rast jabloní a podporuje sa diferenciácia kvetných púčikov. 

V ďalších rokoch sa postupuje obdobným spôsobom. Dáva sa pozor na výšku rodivosti, aby nedošlo k alternácii rodivosti. Vzrastné výhony sa obdobne ohýbajú v rovnakom termíne koncom júna do vodorovnej polohy. Pri zastavení rastu vplyvom nadmernej rodivosti výhon vyviažeme k opore a vykonáme spätný rez. Vrcholový výhon sa vždy vyväzuje na opačnú stranu, až stredová os dosiahne tvar osi v tvare písmena S. Keď bočné konáriky dosiahnu vek 4 až 5 rokov, ošetrujú sa rezom na krátke kýpte a nahradia sa vytvorenými výhonkami.

SOLAX systém 

Spon: 3,2 - 3,5 x 0,9 - 1,3 m
Podpník: slabo rastúci, M 9
Výsadbový materiál: hrotiak so silným výhonkom
Opora: drôtenka so 4 drôtmi vo výške 0,7, 1,2, 1,7 a 2,2 m, v kombinácii so sieťami proti krúpam sa umiestňujú drôty o 0,3 m vyššie /každý/, takže tvar môže mať väčšiu výšku
Architektúra tvaru: tvar s dominujúcim stredníkom, vysoký cca 2,2 až 2,5 m, obrasteným po celej dĺžke viac-menej rovnomerne konármi charakteru polokostrových konárov (len rodivý obrast, konáre nerozvetvujú dlhšími výhonkami), približne rovnakej dĺžky, ktoré sú ohnuté k zemi. Stredník sa vo vrcholovej časti ohýba v smere radu a vyplňuje prázdny priestor medzi stromami. 

Postup pri tvarovaní: Hrotiak sa na jar po výsadbe skráti vo výške 1,3 m. Po vypučaní sa 4 až 5 púčikov pod vrcholovým vyslepí, aby sa zabezpečil odstup bočných konárov a lepšie uhly odklonu. Okrem toho sa vyslepia všetky púčiky do výšky 1,0 m.. V priebehu vegetácie sa odporúča prihnojovanie liadkom vápenatým do pôdy (až 5 x) každých 10 až 14 dní a hnojivom s mikroprvkami a stimulátorom na list. Ku koncu vegetácie sa odporúča aplikácia hnojiva s obsahom Zn a B pre úspešnú diferenciáciu kvetných pukov. Prebytočné letorasty sa odstránia (stačí ponechať 4 bočné, vhodne rozložené)
V priebehu zimy sa dobuduje opora, ku každému stromčeku sa dáva bambus, ktorý slúži na vyväzovanie stredníka. 

Na jar druhého roka sa stredník skráti vo výške 0,7 m nad posledným bočným výhonkom, 4 až 5 púčikov pod vrchným púčikom sa vyslepí. Bočné výhonky sa neskracujú! Na výhonkoch z predchádzajúceho roka sa vyvíjajú plody, ktoré spôsobia ich ohnutie k zemi. Prebytočné letorasty vyrastajúce zo stredníka sa môžu vylámať. V priebehu vegetácie sa odporúča prihnojovanie A do pôdy a komplexnými hnojivami s mikroprvkami na list. 

Pri predjarnom reze sa stredník vyviaže k opore a skráti sa maximálne 0,7 m nad posledným rozkonárením /dosahuje sa konečná výška stromčeka/, spodné konáre obrastajúce stredník spravidla netreba vôbec rezať, prirodzeným ohnutím sa upravujú ich rastové pomery. Odrezávajú sa z nich iba silné bočné výhonky, ktoré majú tendenciu premeniť sa na nové konáre a podporujú hrubnutie materských konárov, z ktorých vyrastajú. V priebehu vegetácie sa predlžujúci sa stredník ohne a vyviaže k najvyššiemu drôtu.

V ďalšom období sa snažíme nenarúšať zbytočne rezom rovnováhu stromu, aby sa nevytvárali silné výhonky charakteru vlkov. Komplexná výživa je nutná pre udržanie vysokých a kvalitných úrod. Konáre sa neobnovujú ako pri vretene, predpokladá sa ich dlhšia životnosť, postupne sa predlžujú čím narastá úroda.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)