Typy výsadieb a osobitosti rezu hrušiek

Typy výsadieb a osobitosti rezu hrušiek

Pásová výsadba zákrpkov 

Spon 5 x 3 - 2,5 m, na duli s mierne spološteným pôdorysom, so 4 kostrovými konármi a stredníkom. Klasický typ výsadby vhodný pre menej intenzívne podmienky. 

Pásová výsadba vretenovitých zákrpkov 

Zakladá sa z jednoročných stromčekov. Spon 3,5 - 4 x 1,2 - 2 m, na slabo rastúcich podpníkoch (rôzne typy dule) s eliptickým pôdorysom a výškou do 2,5 m.
Je to tvar bez typických kostrových konárov a bez výraznýzh poschodí.
Na jednoročnom stromčeku vyberieme vo výške 0,4 m zdravý púčik ako základ najnižšieho konára, nad ním ešte 2 až 3 z odstupom vhodne rozmiestnené a ostatné púčiky vyslepíme a skrátime na púčik, ktorý bude základom stredníka (striedavý rez). V priebehu vegetácie stredný letorast vyväzujeme ku kolíku, ostatné ponechávame bez zásahu. Na jar ďalšieho roka skrátime stredník tak, že prevyšuje ostatné výhonky o 0,1 m a bočné výhonky sa silne skrátia tak, aby vyhnali všetky ponechané púčiky. Začiatkom leta z nich vytvorené letorasty ohneme do vodorovnej polohy a nevhodné odstránime. Pri letnom reze odstraňujeme nevhodne rastúce letorasty a premenu silnejšie rastúcich na obrast podporíme krátkym alebo dlhším letným rezom (podľa odrody). 

Nasledujúci rok skrátime terminál na päť dobre vyvinutých púčikov a bočné nové výhonky na stredníku hlboko na horný púčik, v máji až júni potom odstránime silne rastúci, vzpriamený koncový letorast a ostatné vylámeme alebo ohneme podľa potreby. Na stredníku ponecháme len 2-3 silne rastúce bočné letorasty, ktoré na jar opäť silne skrátime. Predlžujúce výhonky konárikov skracujeme pomerne hlboko aby sme podporili tvorbu nových silných prírastkov, ktoré vždy začiatkom leta ohýbame do vodorovnej (menej rodivé cv.) alebo mierne šikmej polohy (rodivé cv.). Každoročne zakladáme na stredníku maximálne 2-3 bočné konáre. Po 5. roku silný rast ustáva a letorasty už treba ohýbať len minimálne. Po 4.-5. roku konáre s obrastom nahradzujeme novými konárikmi, na ktorých zapestujeme nový obrast. 

Marchandova zástava 
Tvar vyžadujúci drôtenku zloženú zo 4 drôtov vzdialených 0,35 m od seba. Spon 3 - 3,5 x 1,5 - 2,5 m. Odporúča sa severo-južná orientácia radov.
Výsadba sa zakladá z hrotiakov, ktoré sa vysádzajú pod uhlom 45 o, naklonené smerom na sever, v prípade silno rastúcich odrôd s výraznou apikálnou dominanciou až pod uhlom 30 o. Tvar sa skladá zo stredného konára pestovaného pod uhlom 45 o (resp. 30 o) k vertikále, z ktorého sa zapestujú polokostrové konáre pod pravým uhlom, smerujúce nahor, na spodnej strane sa nechávajú len kratšie obrastové konáriky. 

Po vysadení sa hrotiak mierne skráti. Vzhľadom na smerovanie osi výhonka púčiky na ňom vypučia takmer všetky a vyprodukujú vyrovnané výhonky, ktoré sa nechávajú voľne rásť. Prípadné prebytočné alebo konkurenčné prírastky sa môžu včas vylámať.
Na jar duhého roku sa predlžujúci výhonok stredníka skráti o 1/3, 2 z bočných výhonkov vytvorených pri báze stromčeka sa ohnú a vyviažu k spodnému drôtu, ostatné sa odstránia na konárový krúžok. Po vypučaní sa všetky letorasty vytvorené z púčikov na hornej strane stredného konárika vylámu čo najskôr, ponechá sa predlžujúci letorast a letorasty vyrastajúce zo spodnej strany stredníka, prebytočné sa môžu tiež vyštipnúť. Odporúča sa i vyštipnutie konkurenčných letorastov v blízkosti vrchola základného konára (do vzdialenosti 50 mm od predlžujúceho letorastu). Žiadúce je vytvorenie polokostrových konárov vzdialených 0,2 až 0,3 m od seba, ostatné v prípade ponechania treba zaštipovaním premeniť na rodivý obrast. Vytvorené bočné prírastky, ktoré budú základom polokostrových konárov sa na jeseň alebo v druhom roku na jar ohnú smerom na hornú stranu stredníka a vyviažu sa pod uhlom 90 o voči stredníku, slabšie konáriky pri báze sa môžu nechať neohnuté, na vyplnenie prázdneho miesta na spodnej strane stredníka. V prípade, že sa jedná o odrody so silnými prejavmi preferencie rastu v horných častiach konárikov, alebo slabším rozkonárovaním, ktoré boli vysadené pod uhlom 30 o, možno ohnúť výhonky ešte viac (asi 30 o od horizontály). 

V ďalších rokoch až do dosiahnutia konečnej výšky tvaru sa postupuje podobným spôsobom. Vylomenie nežiadúcich letorastov môžeme nahradiť ich radikálnym skrátením v polovici júna (Lorettov rez), ktorým dosiahneme ich premenu na rodivý obrast. Odporúča sa zaštipovať i silnejšie letorasty rastúce do medziradia a rozširujúce ovocnú stenu. Pri starších stromoch sa periodicky obnovuje rodivý obrast. 

Osobitosti rezu hrušiek 

Vzhľadom na podobnosť v charaktere rodivého dreva môžeme pri reze hrušiek uplatniť podobné zásady ako pri reze jabloní.
Odlišnosť je vo vzpriamenom charaktere rastu a silnej apikálnej dominancii v prípade niektorých odrôd a bohatej tvorbe vlkovitých prírastkov zo staršieho dreva po narušení rovnováhy medzi podzemnou a nadzemnou časťou.
Odlišný je vrcholový uhol - stredník má presahovať rovinu koncov kostrových konárov o 0,1 m a vrcholový uhol má byť cca 70 až 80 o. Pri voľnejšie rastúcich tvaroch má byť skracovací rez iba mierny a hlbší rez používame iba ak chceme dosiahnuť správnu podriadenosť konárov, lebo inak sa tvorí v blízkosti seba veľa vzpriamených výhonkov.
Ak sa tvorí veľa vlkov - napr. po namrznutí časť z nich odstránime včasným vylomením a časť premeníme na obrastové konáriky (zaštipovaním) alebo nimi nahradíme chýbajúce časti konárov. Výhodou hrušiek je výborná regeneračná schopnosť, a preto môžeme zmladzovať i do staršieho dreva, a to i staré stromy (70 ročné).


(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)