Možnosti chemickej prebierky jabloní

Možnosti chemickej prebierky jabloní

Prebierka plodov patrí k najdôležitejším agrotechnickým opatreniam vedúcim k dosiahnutiu optimálnych úrod ovocia vysokej kvality. Efekt prebierky plodov je výrazný najmä u odrôd so sklonom vytvárať malé plody a u odrôd so sklonom k alternácii. Aj pre tieto dôvody sa dnešná veľkovýrobná prax bez prebierky plodov nemôže zaobísť. Zaužívaným spôsobom prebierky je ručné preberanie. Zvyšujúca sa mzdová náročnosť tejto operácie, ako aj potreba vykonania prebierky plodov v čo najkratšom časovom horizonte núti pestovateľov hľadať alternatívy vo forme chemickej prebierky. Táto sa už bežne využíva v krajinách Európskej únie aj okolitého sveta.

U nás je výskum, legislatívna podpora prípravkov určených na chemickú prebierku, ale najmä prax zatiaľ v pomerne rannom štádiu, nehovoriac o akútnom nedostatku potrebnej literatúry. To vytvára veľký priestor pre štúdium a skúmanie v tomto smere, navyše s vedomím, že získané údaje zaručene nájdu svoje opodstatnenie a využitie. Uvádzame preto prehľad účinných látok a prípravkov bežne využívaných vo svete na chemickú prebierku plodov. 

Síran amónny a vápenatý

Využíva sa na prebierku kvetov v starších výsadbách vo forme 58%-ného roztoku. Odporúčané množstvo je 14-18l.ha-1 v 500 l vody. Nižšie množstvo znižuje účinok, vyššie poškodzuje listy. Termín aplikácie je v dobe plného kvetu, za slnečného počasia, pri minimálne 17oC a nízkej vzdušnej vlhkosti. Vyhnúť sa treba termínu krátko pred dažďom. Ošetrenie sa môže v prípade silnej násady kvetov opakovať, treba však rešpektovať obsah síry. Aplikácia má silný efekt, vysoký fytotoxický potenciál, nemá negatívny vplyv na kvalitu ovocia, výhodou je tiež podpora tvorby kvetných pukov.

Močovina

Močovina /synonymá Ureum, Carbamidum/ je z chemického hľadiska diamid kyseliny uhličitej. Počítané na vysušenú látku, musí obsahovať 99 až 100% zlúčeniny CH4N2O. Je slabo hygroskopická, veľmi ľahko rozpustná vo vode, dobre rozpustná v 96% liehu. Na prebierku kvetov sa používa v množstve 60-80kg.ha-1 v maximálne 1500 l vody. Aplikuje sa najneskôr v štádiu ružového puku, pri 15-20oC počas zamračeného počasia jednorazovým ošetrením. Toto ošetrenie má lepší prebierkový efekt ako pri použití prípravku Amidthin. Neovplyvňuje negatívne kvalitu plodov, podporuje tvorbu kvetných pukov, výhodou je tiež súčasný hnojivý efekt.

NAA a NAD

NAA (kyselina 1-naftyloctová) je najsilnejší dostupný prípravok. Je používaný v dávkach medzi 2,5 až 20 ppm. Pretože ide o aktívnu zlúčeninu, je vyššia šanca nadmernej prebierky, najmä keď po aplikácii nasledujú vysoké teploty. S NAA by sa preto malo zachádzať opatrne. Pri neskorej aplikácii, vysokej koncentrácii alebo keď je veľmi teplo môže byť veľkosť plodov zmenšená alebo sa môže objaviť ich zakrpatenie. Tento auxinoid sa používa buď ako čistá chemikália, alebo ako účinná látka obchodných prípravkov (Pomonit (R 10, Extra 110 SL), Obsthormon, App-I-set, Fruit Fix, Amid-Thin, Stauffer Hormone, Fruitone N, Dirado, Dirager, Nokad, LA 54, Agrostim forte a i.).

Odporúčaná doba aplikácie NAA je v dobe po ukončení kvitnutia (až do 3 týždňov po odkvete) pri veľkosti plodov 10-14mm a pri optimálnej teplote 20oC a podmračného počasia a vyššej vzdušnej vlhkosti. U letných odrôd jabloní sa odporúča využiť radšej termín tesne po opade korunných lupienkov. Aplikácia NAA sa neodporúča u mladých stromov ktoré ešte nedosiahli plnú rodivosť. V ČR sa z prípravkov na báze NAA používa Rhodofix.

Doporučené dávkovanie u odrôd typu Jonagold je 2kg.ha-1, u odrôd typu Golden Delicious, Gala a Elstar 3kg.ha-1. Používa sa pri veľkosti stredného plodu 13-14mm, lepšie zaberá na mladé sady. Naopak, v západnej Európe sa aplikuje ešte skôr, pri veľkosti plodov od 6,5 do 11mm (v závislosti od odrody). Veľmi dobre sa osvedčilo tiež pridávanie zmáčadiel do postrekovej kvapaliny. U nás je možné používať z prípravkov na báze NAA prípravok Agrostim Forte, v koncentrácii 4-6 l (v závislosti od odrody).

NAD (amid kyseliny 1-naftyloctovej) je menej aktívny ako NAA. Často je používaný v situáciách, kedy je problémom indikácia listovej plochy. Všeobecne je aplikovaný v dávke 25 až 50 ppm. NAD sa nikdy nepoužíva u odrôd skupiny Delicious, pretože u nich spôsobuje tvorbu malých plodov bez semien, ktoré pretrvávajú až do termínu zberu. Vhodný čas na prebierku amidovými prípravkami je od opadu prvého okvetného lupienka z kvetov nachádzajúcich sa na viacročnom dreve do maximálne jedného týždňa od tohto termínu.

Ako jeden z najpreukaznejších sa javí efekt chemickej prebierky z kombinácie prípravku AmidThin (0,01%) + Semperfresh (0,25%). Dobrý efekt preukázala tiež kombinácia prípravkov Neudosan a Semperfresh. Neudosan nie je možné používať samostatne, nakoľko má sklon zapríčiniť hrdzavosť plodov. Kombinácia s prípravkom Semperfresh (0,5 a 0,25%) naopak znižuje hrdzavosť a zlepšuje vzhľad plodov (zvyšuje lesk).

Etephon

Etephon (kyselina 2-chlóretylfosfonová (CEPA)) sa nachádza v obchodných prípravkoch Ethrel (48%), Flordimex (40-44%), Camposam (27-45%) a Maturit. Najrozšírenejší z nich je prípravok Ethrel, ktorý sa používa v štádiu ružového puku v 0,03% koncentrácii. Využíva sa najmä u odrôd, ktoré zvyknú alternovať (Fuji, Jonagold, Elstar). Okrem prebierkového efektu podporuje Ethrel aj dozrievanie, vyfarbovanie a opad plodov. V Poľsku využívajú prípravok Flordimex 420 SL v dávke 50-120ml na 100 l vody na prakticky všetkých tržne pestovaných odrodách. Po jeho aplikácii sa však odporúča vykonať ešte pre zvýšenie kvality plodov ručnú prebierku. Pri použití prípravkov na báze Etheponu je každopádne potrebné vždy si overiť koncentráciu účinnej látky a na jej základe si prepočítať dávkovanie. Podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR je maximálne prípustné množstvo etephonu v plodoch jabĺk 3 mg/kg, ochranná lehota je 60 dní.

Carbaryl (Sevin)

Carbaryl sa používa na druhú prebierku plodov. Ak bol priebeh kvitnutia ideálny a násada je bohatá, môže byť táto potrebná. Priebeh kvitnutia sa dá posúdiť kontrolou počtu semien v plodoch. Ak nájdeme viac ako dve semená, dá sa predpokladať, že odpad plodov bude malý. Carbaryl neúčinkuje na plody menšie ako 10 mm a väčšie ako 20 mm. Pri vyšších teplotách je účinok silnejší. Na menšie plody v rámci uvedeného intervalu účinkuje viac. Nevýhodou carbarylu je mimo iného jeho vysoká toxicita pre včely a dravého roztoča. Carbaryl alebo Sevin je v USA „ťažným koňom“ prebierkových prípravkov. Je najjemnejším a najbezpečnejším dostupným prípravkom na chemickú prebierku.

Obvykle je používaná na riedenú aplikáciu jeho forma 50WP alebo XLR. XLR forma Sevinu je uprednostňovaná pred 50WP kvôli veľkosti častíc u 50 WP formy. Častice u 50 WP formy Sevinu sú približne rovnakej veľkosti ako peľové zrniečka, čo zvyšuje pravdepodobnosť že budú odnesené včelami do úľa. XLR Sevin má podstatne menšie častice čo redukuje (aj keď neeliminuje) pravdepodobnosť škôd spôsobených včelami. Pre efektívnu absorpciu účinnej látky majú byť postriekané stromy zjavne namokrené aspoň po dobu 30 minút.

Najlepšia denná doba pre aplikáciu postreku je na svitaní, kedy denné teploty dosahujú 10 °C a viac a postupne stúpajú, čím stromy začínajú byť viac fyziologicky aktívne. Carbaryl /syn. arilate, atoxan, carbatox, carvin, denapon, laivin, slam, suvamil, vioxan/ sa predáva vo forme tekutého koncentrátu, dispergovateľného prášku, granúl, olejovej suspenzie, technického koncentrátu.

Vo svete sa jeho výrobou a distribúciou zaoberajú napríklad firmy Aventis (Union Carbide), Crystal, Drexel. Nachádza sa v obchodných prípravkoch Aesse L, Arylam, AS 50, Bercema, NMC 50, Carpolin, Crag Sevin, Dicarbam, Hexavin, Karbatox 75, Menaphtham, NAC, Panam PB 50, Pomex, Sedit, Sevin, Sevin flow, Tricarnam, Sevin XLR Plus, Sevin 50W. Podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR je maximálne prípustné množstvo carbarylu v plodoch jabĺk 3 mg/kg. Carbaryl nie je klasifikovaný ako karcinogénny pre ľudí, ochranná lehota je 7 dní.

Syntetické cytokiníny a giberelíny

Zo syntetických cytokinínov je významný najmä 6-benzylaminopurin (6-benzyladenin, BA, BAP). Ich prednosťou je nepochybne fakt, že BA je blízky prírodným cytokinínom, aplikuje sa vo veľmi malej dávke a že aj napriek dlhému časovému obdobiu medzi aplikáciou a zberom nehrozia aktuálne problémy s rezíduami. Nevýhodou je zatiaľ finančné hľadisko. Ako prebierková substancia je BA účinný v koncentrácii 0,05 – 0,1 g na 1 liter (50 – 100 ppm), nad 0,15g na liter (150 ppm) hrozí nadmerná prebierka. Aplikácia je najvhodnejšia pri priemere plodov 10mm, čo je zhruba 14 až 18 dní po plnom kvete. BA ako látka na prebierku plodov bol doteraz skúšaný u odrôd McIntosh, Delicious, Idared, Empire, Denár, Golden Delicious a Rubín. U všetkých odrôd boli dosiahnuté priaznivé výsledky.

Z rastových regulátorov sa na prebierku plodov využívajú tiež giberelíny, známe sú najmä prípravky Promalin /benziladenín + giberelín A4 + A7/ a Regulex / giberelín A4 + A7/. Promalin je regulátor rastu používaný u odrody Red Delicious. Promalin vylepšuje charakteristický odrodový tvar jabĺk odrody Red Delicious prostredníctvom predĺženia plodov a vývojom viacerých kališných lalokov. Promalin obsahuje zmes benzyladenínu a dvoch typov giberelínov. Pre uspokojivé výsledky je dôležité starostlivé načasovanie aplikácie, dôsledné dodržanie odporúčaných uvedených dávok a kompletné pokrytie. Vysoká relatívna vlhkosť a pomalé schnutie podporujú maximálnu absorpciu. Promalin by sa mal prednostne aplikovať ráno alebo večer. Promalin sa neodporúča aplikovať, pokiaľ možno do 6 hodín očakávať dážď alebo pokiaľ je teplota vzduchu nižšia ako 24°C alebo vyššia ako 32°C.

V Kanade je na chemickú prebierku registrovaný prípravok Accel®. Odvodený bol z prípravku Promalin®, obsahuje rastový regulátor benzyladenín (BA), ktorý je účinnou látkou na prebierku plodov a giberelín A4+7. V Kanade sa používa v koncentrácii 2,5 – 4 l/ha, čo v prepočte činí 49 – 74 g BA na hektár. Prípravok Accel® sa môže aplikovať maximálne dva krát za rok, pričom maximálny prípustný obsah BA v každom postreku je 74 g. Accel® nemá postačujúci prebierkový účinok komplexne pre všetky odrody, má preukaznú účinnosť u odrôd Empire, McIntosh, Idared a Gala.

Aplikuje sa v období, kedy najväčší plod v ružici dosiahol veľkosť 5 – 12mm. Na rozdiel od ostatných prípravkov na chemickú prebierku plodov dostupných v Kanade (NAA a Carbaryl), Accel® má potenciál zväčšiť veľkosť plodov nezávisle od prebierky. Spôsobuje to jeho pozitívny vplyv na zvýšenie bunkového delenia krátko po priebehu kvitnutia, vedúce k skoršiemu nástupu rastu a vývinu plodov, čo v konečnom dôsledku vysvetľuje väčšie plody a vyššie úrody. Accel® sa nesmie kombinovať s prípravkami na báze NAA alebo NAD. Neodporúča sa ani ich aplikácia v tom istom roku, nakoľko môže spôsobiť tvorbu menších plodov. 

Oxamyl

Oxamyl /C7H13N3O3S/ je insekticíd a nematocíd americkej výroby, ktorého účinky je možno využiť aj na prebierku plodov. V rámci Európy je registrovaný v Maďarsku, Portugalsku a Veľkej Británii. Nachádza sa v obchodných prípravkoch Blade, DPX 1410, Oxamil, Oxamimidic Acid, Pratt, Thioxamil a Vydate.

Telmion

Patrí medzi prípravky novej generácie, vytvorený je na báze oleja z repky olejnej a je prípravkom na ekologickej báze. Aplikáciou tohto prípravku však nastáva riziko hrdzovitosti plodov. Celkovo je táto generácia prípravkov ešte v pomerne rannom štádiu, ich výskum však pokračuje a rozšírenie v budúcnosti sa predpokladá.

Ing. Marián Komžík, Kohaplant, spol. s r.o. Levice