APLIKÁCIA CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV URČENÝCH NA CHEMICKÚ PREBIERKU JABLONÍ

APLIKÁCIA CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV URČENÝCH NA CHEMICKÚ PREBIERKU JABLONÍ

APLIKÁCIA CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV URČENÝCH NA CHEMICKÚ PREBIERKU JABLONÍ.
APPLICATION OF CHEMICAL APPLIANCES DEDICATED FOR CHEMICAL THINNING OF APPLES. 


Abstrakt: 

In field trials we tested the effect of substances assigned for chemical fruit thinning by apple variety Golden Delicious. The trial was carried out in three repeating and control variant for three years. The used substances were on basis of NAA and carbaryl. We sprayed in full bloom and when the fruits reached the size of 10-12mm. Before and after treatments we did measurements and the results were write down to tables. It had been ensued a strong and conclusive influence of used substances for reducing fruit set every year. Results of periodical spraying are stabile and high yields of optimal market-sized fruits suited for sale and in wider criteria higher competitiveness of the firm in today’s market scene.

Key words: chemical thinning, carbaryl, NAA

Úvod 

Cieľom prebierky nadbytočného počtu plodov v korunách jabloní je dosiahnutie vysokej kvality zostávajúcich plodov, každoročnej tvorby kvetných pukov a tým i pravidelného zberu ovocia. /Staněk a kol., 1986/

Optimálny termín prebierky plodov je po fyziologickom opade plôdikov z neoplodnených kvetov, čo býva 2-3 týždne po odkvitnutí a neskorých jarných mrazoch. Inak platí, že čím skôr prebytočnú násadu odstránime, tým ovocné dreviny spotrebujú menej zásobných látok na rast a vývin neperspektívnych plodov. /Nitranský, 1997/

Chemická prebierka je zavedená a zásadná praktika prevádzaná pestovateľmi ovocia každú jar. V posledných rokoch trh s jablkami spôsobil, že chemická prebierka sa stala jedným z najdôležitejších agrotechnických zásahov. /Greene – Autio/

V niektorých prípadoch môže byť pre stimulovanie optimálneho vývoja žiadúce odstránenie plodov mladých jabloní. Súčasné pokusy ukazujú, že riedený roztok NAA pri 15 ppm kombinovaný so Sevinom XLR Plus v dávke 1,5 - 2 l na 1000 l vody 5 dní po opadnutí korunných lístkov, prináša uspokojivé výsledky. Pri dobrej starostlivosti a minimálnej záťaži môžu stromy priniesť istú úrodu druhý rok po vysadení. /Gardner, 2001/

Materiál a metódy 

Pre pokusy bola vybraná odroda Golden Delicious v tvare štíhle vreteno v období plnej rodivosti. Jej výber bol logický, nakoľko je dlhoročne jednou z najzákladnejších odrôd svetového sortimentu jabĺk a v sadoch firmy Fructop s.r.o. Ostratice, kde sa pokus vykonával, tvorí tiež podstatné zastúpenie.
Použité prípravky boli na základe účinných látok NAA / kyselina 1-naftyloctová/ - Diramid, ATS a Carbarylu – Sevin. Obe účinné látky patria medzi základné svetové prebierkové substancie, v Slovenskej republike je ich používanie zatiaľ zakázané. Použitá koncentrácia prípravku bola priamou úmerou prepočítaná z hektárovej dávky na daný počet stromov. Na aplikáciu bol použitý ručný postrekovač. 

Pokus sa vykonával v rokoch 2001 – 2003, každý rok v troch opakovaniach a jednej kontrole po 10 stromov. Kontrolné merania sa vykonávali na každom pokusnom strome v nasledovných termínoch:
- na začiatku kvitnutia,
- po postreku NAA, prípadne po druhom postreku NAA,
- po postreku carbarylom,
- po zbere úrody.

Prvé tri merania boli zamerané na počet kvetov, resp. plodov v ružici, posledné meranie malo hospodársky význam a zamerané bolo predovšetkým na priemernú veľkosť plodov a výšku celkovej úrody.

Výsledky 

2001 

V dôsledku nadúrody a silných zimných mrazov bola na pokusných stromoch pomerne malá násada ružíc, rovnako ako aj množstvo zdravých kvetov v ružici. Priemerný počet kvetov v ružici pred postrekom bol 4,1. Prvý postrek bol vykonaný 7.mája, štvrtý deň po období plného kvetu. Vonkajšie podmienky neboli ideálne, počasie bolo oblačné, fúkal silný západný vietor, teplota 18oC. Použitý prípravok bol Diramid v koncentrácii 1 kg/ ha/ 600 l vody. Po postreku zostalo v ružiciach priemerne 3,7 plodu.

Druhý postrek bol vykonaný 17.mája, kedy veľkosť plodov dosahovala v priemere 12 mm, prípravkom Carbaryl v koncentrácii 0,5 l/ 600 l vody/ ha. Vonkajšie podmienky boli veľmi dobré: teplota 23 oC, bezvetrie, jasno. Po postreku zostalo v ružiciach priemerne 1,5 plodu, čo je približne 60% opad. Výsledok bol zhodnotený ako výborný, preto sa opakovaný postrek už neaplikoval.
3.júla 2001 bola vykonaná pre zvýšenie akosti plodov veľmi jemná vylepšujúca ručná prebierka. Dosiahnutá úroda na pokusných stromoch bola po prerátaní 43 t/ha, priemerná veľkosť plodov bola 72 mm.

2002 

Prvý postrek bol vykonaný 3.mája, v období plného kvetu. Vonkajšie podmienky boli dobré, jasné teplé počasie, teplota 20oC. Priemerný počet kvetov v ružici pred postrekom bol 4,3. Po postreku prípravkom ATS, v koncentrácii 12 l/ ha/ 600 l vody, zostalo v ružiciach priemerne 3,9 plodu. Opakovaný postrek prípravkom ATS sa už následne nerobil.

Druhý postrek bol vykonaný 17.mája prípravkom Sevin s účinnou dávkou Carbaryl, v koncentrácii 0,5 l/ 600 l vody/ ha. Do postreku bolo pridané zmáčadlo Extravon. Podmienky neboli úplne ideálne, bolo zamračené a krátko po postreku mierne spŕchlo. Po postreku zostalo v ružiciach priemerne 1,4 plodu.
Tento účinok bol zhodnotený ako dobrý, preto sa ručná prebierka podobne ako v predchádzajúcom roku robila minimálna. Dosiahnutá úroda na pokusných stromoch bola 46 t/ha, priemerná veľkosť plodov bola 70 mm.

2003 

Prvý postrek bol vykonaný 4.mája, v období plného kvetu. Vonkajšie podmienky boli ideálne, počasie bolo slnečné, jasné, teplota 23oC. Priemerný počet kvetov v ružici pred postrekom bol 5,1. Použitý prípravok bol ATS, v koncentrácii 12 l/ ha/ 600 l vody. Po postreku zostalo v ružiciach priemerne 5,0 plodu. Nakoľko bol u odrody Golden Delicious zaznamenaný takmer nulový účinok, pristúpilo sa k opakovanej aplikácii a to na tzv. druhoradé kvety. Opakovaný postrek prípravkom ATS sa vykonal 9.mája, v rovnakej koncentrácii. Počet zostávajúcich plôdikov po tomto postreku bol u odrody Golden Delicious 4,2.

Druhý postrek bol vykonaný 16.mája, kedy veľkosť plodov dosahovala v priemere 10 – 12 mm, prípravkom Sevin s účinnou dávkou Carbaryl v koncentrácii 0,5 l/ 600 l vody/ ha. Do postreku bolo pridané zmáčadlo Trend. Po postreku zostalo v ružiciach priemerne 1,7 plodu. Výsledok bol zhodnotený ako vyhovujúci, preto sa opakovaný postrek už neaplikoval.
2.júla 2003 bola vykonaná pre zvýšenie kvality plodov vylepšujúca ručná prebierka.

Dosiahnutá úroda na pokusných stromoch bola po prepočte 64 t/ha, priemerná veľkosť plodov bola 65 mm. Tu treba poznamenať, že priemerná veľkosť plodov, ako aj celková úroda by boli vyššie, nebyť veľmi suchého priebehu leta.

Všetky základné údaje prehľadne zobrazuje tabuľka č.1. Tabuľka č.2 uvádza porovnania jednotlivých meraní počtu kvetov a plodov s kontrolou. 

Tab.č.1 Základné merania v rokoch 2001 –2003.               Počet kv., resp. plodov v ružici /ks/        Úroda       Priem. veľkosť plodov 
            Pred NAA       Po NAA        Po Sevine         t/ha                       mm
2001        4,1                  3,7                  1,5                43                          72
2002        4,3                  3,9                  1,4                46                          70
2003        5,1                  4,2                  1,7                64                          65 

Tab.č.2 Porovnanie výsledkov jednotlivých meraní /1 – 3/ s kontrolou /K/. 

                        Pred NAA                            Po NAA                          Po carbaryle
               1         2        3         K         1        2        3         K         1        2         3       K
2001   4,07   4,33   3,89   4,06   3,17   3,84   3,66   3,91   1,67   1,62   1,47   3,5
2002   4,22   4,38   4,18   4,26   3,78   3,95   3,79   3,97   1,34   1,37   1,5    3,59
2003   5,04   5,22   5,11   5,14   4,11   4,29   4,18   4,94   1,76   1,73   1,6    3,94 

Z pokusov jednoznačne vyplýva silný prebierkový účinok účinných látok oproti kontrole bez postreku a to vo všetkých sledovaných rokoch. Účinok prípravkov na báze NAA nebol dostatočne silný na to, aby už nebola potreba ďalších zákrokov. To korešponduje s názorom Mezeya /2002/, ktorý odporúča pri odrodách skupiny Delicious a niektorých ďalších odrodách so sklonom k bohatej rodivosti vyššie dávky, ako pri odrodách menej rodivých. Naopak carbaryl v odporúčanej koncentrácii 0,5 l/ 600 l vody/ ha účinkoval spoľahlivo každoročne a s preukazným účinkom. Po jeho aplikácii nebolo potrebné plody ďalej preberať, vykonala sa iba jemná ručná prebierka zameraná na ponechanie plodov najvyššej marketingovej kvality.

Po týchto zisteniach môžeme používanie kombinácie NAA a carbarylu pre aplikáciu vo veľkovýrobe odporučiť. Nakoľko účinok týchto látok je závislý od veľkého množstva faktorov, nedoporučujeme od začiatku používať celoplošnú aplikáciu. Je potrebné vyskúšať si dané prípravky zvlášť pre každú odrodu a oblasť.

Abstrakt 

V pokusoch sme skúšali účinok látok určených na chemickú prebierku na prebierku plodov odrody Golden Delicious. Pokus bol vykonávaný v troch opakovaniach a kontrole po dobu troch rokov. Použité prípravky boli na báze účinných látok NAA a carbaryl. Prípravky sme aplikovali v období plného kvitnutia a v období keď veľkosť plodov dosiahla 10 – 12 mm. Pred jednotlivými postrekmi ako aj po nich boli vykonávané merania, ktorých výsledky boli zaznamenávané do tabuliek. Z výsledkov jasne vyplýva silný vplyv použitých prípravkov na zníženie násady plodov a to preukazne a každoročne. Výsledkom pravidelnej aplikácie týchto prípravkov sú stabilné vysoké úrody plodov optimálnej marketingovej veľkosti a tým v širšom merítku vyššia konkurencieschopnosť podniku v dnešnom trhovom prostredí. 

Chemická prebierka plodov, NAA, carbaryl 

Literatúra:
Gardner, J.: Thinning and growth regulators notes for apples. http://www.gov.on.ca/ OMAFRA/english/crops/facts/thinning.htm
Greene, D.W. - Autio, W.R.: Chemical thinnings of apples, Department of Plant & Soil Sciences Massachusetts. http://www.virtualorchard.com/pdf/chemic1.pdf
Mezey, J.: Vplyv prebierky kvetov a plodov na vybrané kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti vybraných odrôd jabloní v tvare štíhleho vretena. Dizertačná práca. Nitra: SPU, 2002.
Nitranský, Š.: Prebierka plodov je ekonomická. In: Záhradkár , roč.33, 1997, č. , s.
Staněk, J. a kol.: Veľkovýrobní technologie pěstování jabloní. Praha: Ústav védeckotechnických informací pro zemědelství, 1986. 69 s.

Ing. Marián Komžík