Osobitosti tvarovania ovocných stromčekov v tvare štíhleho vretena

Osobitosti tvarovania ovocných stromčekov v tvare štíhleho vretena

V súčasnom období prevláda už nielen vo veľkovýrobe, ale aj v záhradkách trend intenzívneho pestovania ovocných drevín. Oproti minulosti, resp. extenzívnemu pestovaniu to znamená, že na rovnakú plochu vieme vysadiť väčší počet jedincov.

Stúpa teda počet jedincov na ár, či hektár, spotreba vysádzaného materiálu je vyššia. Znižuje sa celková výška ovocných drevín, ako aj vek výsadieb. Dreviny však majú vyššiu špecifickú úrodu z plochy, vstupujú skôr do rodivosti, plody sú oveľa vyrovnanejšie, hodnotnejšie, stromy prinášajú v závislosti od agrotechniky a celkovej starostlivosti vyrovnané úrody a alternácia (striedavá rodivosť) sa takmer neprejavuje. Je ľahší prístup k stromčekom či už z hľadiska rezu, postrekovania či zberu úrody.

K najperspektívnejším tvarom splňujúcim tieto kritériá patrí v súčasnosti holandské štíhle vreteno. Pestované sú najmä jablone, ale tento tvar je vhodný aj pre mnohé iné ovocné dreviny (viď Záhradkár 1/2001). Ako pri všetkom s čím sa stretávame v našom živote sú problémy, sú aj pri pestovaní ovocných druhov v tvare štíhleho vretena. Uvedieme niektoré kľúčové body, ktoré sú podľa nášho názoru rozhodujúce pri zakladaní a pestovaní ovocných drevín v tvare štíhleho vretena: (odhliadnuc od najväčšieho problému, ktorým sú financie)

1.      Výber vhodného podpníka a odrody.

Pri podpníku je situácia pomerne jednoduchá a vyberáme slabo až veľmi slaborastúce podpníky. Medzi najlepšie patrí pre jablone v súčasnosti bez debaty podpník M9. Ako vhodné sa javia MM 106, M26, ale aj M 27. Môžu sa použiť aj klčovské, alebo těchobuzické generatívne množené podpníky, ale svojimi vlastnosťami sa ani jeden nevyrovná podpníku M9. Pri odrodách rešpektujme požiadavky konzumentov. V záhradkách je situácia pomerne jednoduchá, stačí sa spýtať rodiny, aké jablká im chutia. Veľkú úlohu tu zohrávajú najmä farebné vlastnosti, tak ako je tomu aj vo veľkovýrobe.

V súčasnosti sú vo veľkovýrobe preferované červeno pruhované odrody na žltom základe (Šampión, Rubín, Gala, Pinova), menej sú preferované odrody zo skupiny červených deliciusov (Starkrimson, Gloster) no a samozrejme neperspektívne odrody. Na popredné miesta v odbyte patria veľmi kvalitné a klonovo neustále sa meniace odrody (Jonagold s klonmi Jonagored, Jonica, ďalej Elshof, Arlet, Fuji, Pink Lady, Braeburn, Golden Delicious s klonmi Reinders, Crilard, Smoothe, B, ďalej Gala s klonmi Royal, Mondial, Must, Imperial, Galaxy, Galagored atď.) ktoré sa tešia obrovskej reklame, ktorá je často kvalitnejšia ako samotný produkt. Našťastie slovenský konzument je, čo sa týka jabĺk, relatívne konzervatívny a (aspoň) v tomto sa nedá oklamať.

Ďalšou skupinou odrôd, ktorá si v záujme trvalo udržateľného rozvoja vydobýja čoraz výraznejšie pozície sú rezistenty, t.j. odrody, ktoré nie sú napádané hospodársky najvýznamnejšími chorobami akou je chrastavitosť, či múčnatka. Patria sem napr. Melodie, Rezista, Rubinola, Angold, Selena, Prima, Topaz a mnohé iné.

2.      Nové intenzívne sady sú často zakladané bez dostatku vody

Výsadba potrebuje najmä v prvých (troch - štyroch) rokoch veľmi veľa vody a to najmä  v letnom období. Ak stromčekom nezabezpečíme vodu (vo veľkovýrobe aj v záhradkách) dreviny sa nevyvíjajú optimálne, zaostávajú v raste, majú nevyrovnaný vývin, oneskorený nástup do rodivosti, malé, nekvalitné plody atď.

3.      Často sa ovocné stromy, resp. výsadby vysádzajú bez odborných komplexných skúseností s pestovaní v tvare štíhleho vretena 

Pri výsadbe treba zhodnotiť pôdno-klimatické podmienky, vhodnosť odrôd a podpníka pre jednotlivé polohy, orientáciu svahov, možnosť závlahy, vhodnosť vretena pre našu lokalitu atď.

4.      Oplotenie a mikrooplotenie

Ešte pred výsadbou si spravme kvalitné oplotenie, ktoré siaha do výšky najvyššieho snehu a pridajme pár centimetrov pletiva navyše. Po samotnej výsadbe a to najmä jesennej opatrime každý stromček samostatným pletivom, najlepšie z PVC. Oplotenie nesmieme podceniť!

5.      Výsadbový materiál a samotná výsadba

Pri pestovaní v tvare štíhleho vretena odporúčame vysádzať, resp. kupovať buď jednoročné špičiaky, alebo jednoročné stromčeky s predčasným obrastom. Pri posledne menovaných už vidieť aký silný  a bohatý bude bočný obrast. Korene majú byť zdravej hnedej až tmavohnedej farby, nepoškodené, bohaté a vlhké. Výška stromčekov min. 1,0-1,2 m, hrúbky asi ako náš ukazovák. Pri výsadbe dbajme nato, aby miesto štepenia v žiadnom prípade nebolo pod zemou. Zakorenila by potom odroda, rast by bol bujný, podpník by stratil funkciu a nastal by stav, ktorý nám nevyhovuje. Pri vysádzaní teda pracujme tak, aby bolo miesto štepenia 0,15-0,20 m nad zemou.

6.      Snáď najväčšie a najčastejšie chyby sa stávajú pri zapestovaní a samotnom reze a tvarovaní štíhleho vretena 

Mnohokrát je zanedbané základné tvarovanie, konáre rastú pod ostrými uhlami a stromy nastupujú neskoršie do rodivosti. V 2.-4. roku nie je vhodné robiť prakticky žiadny rez, alebo len veľmi slabý. U pestovateľov sa stretávame s pravidelným rezaním ovocných stromov a ten podmieňuje následný bujný rast. Koruny sa nadmerne zahusťujú a klesá počet založených kvetných pukov, súčasne klesá kvalita ovocia, rodivosť sa vysúva na obvod koruny.

Výrazným problémom, ktorý úzko súvisí s rezom a korešponduje s neodbornosťou je striedavá rodivosť. Periodicky rodiace jablone v jednom roku preťažuje nadmerná úroda, ktorej následkom je nižšia kvalita ovocia a malá, alebo nijaká diferenciácia kvetných pukov. Strom sa v dôsledku nadmernej úrody vysilí a nemá dostatok látok na tvorbu kvetov a plodov na budúce vegetačné obdobie. Pomáha tu jednak výber vhodných odrôd, ktoré nemajú sklon k striedavej rodivosti, odborne zvládnutý rez, správna agrotechnika (hnojenie, závlaha, obrábanie pôdy, prestarnuté stromy, choroby a škodcovia) ale aj prírodné podmienky, najmä mráz. Nebojme sa regulovať násadu kvetov rezom, resp. chemickou prebierkou, neskoršie prebierkou plodov po júnovom opade.

Optimálna úroda pre tvar štíhle vreteno je pri jabloniach 12-17 kg. Pri tejto úrode dosiahneme cca 90-120 plodov s priemernou hmotnosťou 125g a priemerom 70-90 mm, čo zodpovedá I. akostnej triede a čo je najdôležitejšie, strom sa nevysilí!

7.      Často sa zanedbáva aj letný rez

Pri mladších stromoch je najvhodnejší začiatkom diferenciácie kvetných pukov, t.j. od začiatku júna do prvej dekády júla. Skracovanie letorastov sa osvedčilo aj v neskoršom termíne, od polovice augusta. Rast letorastov sa končí, očká sa na skrátených letorastoch neprebudia, letorasty nerastú a nedochádza k zahusťovaniu koruny.

Málo využívaný je aj rez na pätku. Je to účinný spôsob na podporu tvorby rodivého obrastu. Letorasty, ktoré dosiahli dĺžku 0,3 m zastrihneme na dĺžku 0,5-0,8 cm. Prebudia sa spiace očká a po diferenciácií začínajú rásť. Do konca vegetačného obdobia narastú niekoľkocentimetrové letorasty, najčastejšie zakončené kvetným pukom.

Záverom možno povedať, že jediným z východísk pri riešení problémov vznikajúcich v ovocinárskej praxi je neustále zvyšovanie odbornej úrovne nielen všetkých pestovateľov, ale aj personálu a pracovníkov, ktorí so štíhlym vretenom pracujú. Dôležitým faktorom je poukázanie na chyby vznikajúce pri pestovaní ovocných drevín v tvare štíhleho vretena a to nielen v rovine teoretickej, ale aj praktickej. Je treba zriadiť poradenské centrá pre túto oblasť. Takáto činnosť funguje napr. na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, kde špecializovaní odborníci riešia práve takéto problémy priamo v teréne a to ako pre záhradkárov, tak aj pre veľkovýrobcov.

Ing. Ján Mezey, PhD., KOVaV-FZKI-SPU Nitra
Ing. Július Kráľ, KTUR-FZKI-SPU Nitra