Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Tradičné ovocinárske dni v Hradci Králové

Tradičné ovocinárske dni v Hradci Králové

            V dňoch 16. a 17. januára sa konali v kultúrnom centre Aldis v  Hradci Králové Tradiční ovocnářské dny. Toto podujatie, organizované pod záštitou  VŠÚO Holovousy a OÚ ČR, je  už každoročne najväčšou ovocinárskou akciou v Českej republike a na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej vyše 300 účastníkov z Českej republiky, nechýbala však ani pomerne vysoká účasť slovenských ovocinárov. Vidieť tu bolo možné zástupcov firiem Danubius Fruct Dunajská Lužná, Kohaplant Levice, OVD Dvory nad Žitavou, Ovosad Myjava, PD Nové Zámky, Plantex Veselé, Plose Fructop Ostratice, ako aj zástupcov ÚKSÚP -u Veľké Ripňany a Hydromeliorácií Bratislava.

Program sa niesol tradične v znamení rôznorodosti, uprieť mu však hneď z úvodu treba citeľnú predimenzovanosť v určitých okamihoch. Osobne by som uvítal radšej menšie množstvo prednášok, ale zato s väčším časovým priestorom. Spozorovať sa dala tiež akási nedisciplinovanosť niektorých prednášajúcich, keď nerešpektovali vymedzený čas alebo dokonca odprednášali z väčšej časti inú tému ako mali uvedenú v programe.

V jednej z úvodných prednášok oboznámil predseda OÚ ČR J. Muška prítomných so súčasnou situáciou v ovocinárstve Českej republiky. V roku 2006 dosiahol dovoz jabĺk do ČR svoje historické maximum – cca 70 000 ton. Jablká sa dovážajú prevažne z Poľska, Talianska, Holandska, Belgicka a Slovenska. Vývoz jabĺk za rovnaké obdobie činil cca 20 000 ton, z čoho približne 12 000 ton tvorili reexportné jablká, prevažne do Slovenskej republiky a odtiaľ následne do Ruska. Vývoz muštových jabĺk presiahol hranicu 50 000 ton, pričom tieto sa vyvážali najmä do Rakúska, Španielska, Nemecka, Belgicka a Talianska.

Po úvodných príhovoroch a legislatívne orientovaných prednáškach ma zaujala precízne pripravená a odprednášaná prednáška Ing. Martina Ludvíka na tému „Trendy produkce jablek ve světe“. V prednáške plnej prehľadných grafov nás detailne oboznámil so situáciou na svetovom trhu s jablkami. Dozvedieť sme sa mohli výšku produkcie najväčších svetových producentov jabĺk, objem a smer importu a exportu medzi jednotlivými časťami sveta i konkrétnymi krajinami, najpestovanejšie odrody v jednotlivých krajinách a pod. Z početných informácií  si dovolím vybrať a uviesť aspoň pár zaujímavých bodov:

-         Vo svete sa jablone pestujú na ploche 5,3 mil. hektárov, priemerná úroda je 11,2 t/ha. Najväčšími pestovateľmi sú  Čína /40%/, USA /8%/, Turecko /5%/, Francúzsko, Irán, Taliansko, Poľsko, Rusko, Nemecko a India.

-         Južná Amerika je po Číne najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou sveta. Za posledných 10 rokov zaznamenali nárast v produkcii jabĺk o 20%.

-         Najväčším pestovateľom jabĺk v Afrike je JAR. Ročne produkuje 800 000 ton.

-         Za najlepšieho pestovateľa jabĺk vo svete sa považuje Nový Zéland. Pestovateľská plocha je tam 14 000 ha, úroda 550 000 ton točne. To znamená priemernú úrodu takmer 40 t/ha. Pre zaujímavosť, u nás je to stále pod 10 t/ha.

-         Najvyššiu produkciu jabĺk v Európe má Turecko /2,5 mil. ton/, najväčšie vysadené plochy Rusko /440 000 ha/.

-         Produkcia jabĺk v Číne sa za posledných 25 rokov zvýšila z cca 3,5 mil. ton na dnešných cca 25 mil. ton /čo je v súčasnosti vyše 40% celosvetovej produkcie/ a stále stúpa.

-         Najväčší vývozcovia jabĺk vo svete – USA, Chille, EÚ, Čína, Nový Zéland.

-         Najväčší dovozcovia jabĺk vo svete – Veľká Británia, Rusko, Francúzsko, Nemecko, USA.

-         Za posledných 5 rokov sa dovoz jabĺk do Ruska zdvojnásobil.

-         Najvyššiu spotrebu jabĺk na osobu a rok v EÚ dosahujú Česko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko.

Počas ďalších prednášok sa mali účastníci možnosť dozvedieť napríklad o ochrane hrušiek proti chorobám v Belgicku, certifikácie pestovateľov ovocia podľa normy EUREPGAP, či o výsledkoch výskumu vo VŠÚO Holovousy.

Prvý deň seminára bol ukončený spoločenským večerom, kde sa účastníci mohli voľne zabaviť, stretnúť s partnermi či priateľmi pri neformálnych rozhovorom, rozvinúť spoločné obchody, nadviazať nové kontakty či vymeniť si vzájomne skúsenosti.

Druhý deň nasledoval sled ďalších prednášok, orientovaných prevažne na ochranu a výživu ovocných drevín. Zúčastnení sa mohli dozvedieť napríklad o čoraz viac rozšírených nových chorobách, na ktorých expanziu sa treba pripraviť - hnednutie listov marhúľ, monilíniová spála a hniloba marhúľ, kôrová nekróza marhúľ, odumieranie pukov, škvrnitosť plodov a suchá škvrnitosť listov broskýň, puchrovitosť a hrdzavosť sliviek, červená škvrnitosť listov sliviek. Zaujímavá a pútavá bola tiež prednáška divácky obľúbeného RNDr. Oldřicha Pultara o ochrane proti mére hruškovej.   Žiaľ, množstvo prednášok a intenzita striedania prednášajúcich nedovolili zväčša plné pohrúženie sa do prednášanej problematiky a tak boli mnohé zaujímavé témy spomenuté len okrajovo. Prednáška so zaujímavou tematikou o odrodách sliviek vhodných na spracovanie dokonca ani nebola z časových dôvodov odprednášaná. V poslednej prednáške oboznámil Ing. J. Kosina, CSc. prítomných o výsledkoch výskumu a porovnávania jabloňových podpníkov.

 

Ing. Marián Komžík