Pestovanie ovocných drevín hrobčekovým systémom

Pestovanie ovocných drevín hrobčekovým systémom

Pri cestovaní svetom si človek všíma všetko okolo seba, ale najviac ho zaujímajú postrehy súvisiace s jeho profesiou. Častokrát sa stretne s novými skúsenosťami, s ktorými sa oplatí podeliť.

Firma Fleuren je jednou z najvyspelejších holandských ovocných škôlok. Jej ročná produkcia predstavuje 1 až 3 milióny ovocných výpestkov prvotriednej kvality. Jej majiteľ je v poradí treťou generáciou ovocinárov. Jeho vedomosti a dlhoročné skúsenosti vidno nielen v celkovom fungovaní firmy, ale i v úrovni ovocného sadu, ktorý je akousi vizitkou firmy. Jeho plocha je 20 ha a ošetrovanie počas roka, s výnimkou zberu, zabezpečuje iba jeden pracovník. Asi 60% plochy sadu zberajú jablone, zvyšok tvoria hrušky a čerešne. Nechýba tu vybudovaný systém ciest, kvapková závlaha, bezchybné trávne medziradia, ochranné kryty pre čerešne z netkanej textílie, či v Holandsku všadeprítomné vysoké vetrolamy z jelší, hrabov či bukov. Čo nás však najviac zaujalo bol použitý pestovateľský systém. Celý sad pestovaný v tvare superštíhleho vretena je založený na jednoduchých „hrobčekoch“.

Výhody superštíhleho vretena pozná snáď každý skúsenejší záhradkár – nenáročný rez, jednoduché ošetrovanie a zber, skorý vstup do rodivosti a úrody presahujúce 40 t/ha ho robia atraktívnym nielen pre intenzívnu veľkovýrobu, ale i do záhrad. Pestovanie na hrobčekoch robí tento systém ešte jednoduchším a efektívnejším.

Tvorba hrobčekov predchádza samotnej výsadbe stromov. Robíme ich v smere sever-juh, prípadne juhovýchod-severozápad. Ich výška by mala byť cca 30 – 40 cm, šírka približne 80 cm. Veľmi dobré je, keď ich vytvoríme vrstvovaním pôdy a dobre vyzretého záhradného kompostu, prípadne maštaľného hnoja. Pre lepšie uľahnutie a „odležanie“ hrobčekov ich robíme v jesennom období. Zároveň môžeme osadiť podporné koly pre drôtenku a napnúť drôty. Na jar pristupujeme k výsadbe stromov, ktoré sadíme priamo do vytvorených hrobčekov. Spon u superštíhleho vretena je v závislosti od sily rastu použitej odrody v rozpätí 0,25 – 0,6 m. Nezabúdame na vyviazanie vysadených stromkov k drôtenke, aby nedošlo k ich vyvaleniu vplyvom vetra. Ošetrovanie v priebehu roka i v ďaľších rokoch je štandardné pre superštíhle vreteno.

Jedným z efektov použitia hrobčekového systému je oslabenie rastu. Nakoľko slaborastúce (až veľmi slaborastúce) podpníky používané pre superštíhle vreteno majú 90% objemu koreňovej sústavy vo vrchných 30 – 40 cm profilu pôdy, dochádza k prerasteniu hrobčekov koreňmi vysadených stromov. Je tu sústredená hlavná masa koreňov stromov. Pozitívny vplyv na rýchle a kvalitné prerastenie hrobčeka má kvalitná pôda (čím je ťažšia pôda, tým je horší rozvoj koreňov), vyrovnaná výživa a celková dobrá kondícia stromov. V súčinnosti s hustým sponom výsadby nastáva následkom tohto efektu k silnej konkurencii koreňov, ktorá sa odrazí v oslabení rastu nadzemnej časti stromu. Stromy zbytočne nezbujnievajú a skôr vstupujú do rodivosti, ich rez a ošetrovanie sa stávajú jednoduchšími. To umožňuje pestovať tento tvar i menej skúseným záhradkárom.

Ďaľšou výhodou je lepšie hospodárenie s vodou a hospodárnejší vodný režim. Vysokopreukazný efekt doplnkovej kvapkovej závlahy v intenzívnych výsadbách je známy už dlhú dobu. Pri hrobčekovom systéme sa závlahové hadice ťahajú po „hrebeni“ hrobčekov. Pri spustení závlahy sa voda po kvapkách dostáva do pôdy, kde sa šíri v profile hrobčeka. Tak sa dostáva priamo ku koreňom a nedochádza k zvýšeným stratám spôsobených odtokom do koreňmi neprerastenej vrstvy pôdy. Opäť je výhodou, keď je v objeme hrobčeka vysoké zastúpenie organických látok. Naopak, v prípade nadmerných zrážok nastáva po nasýtení hrobčeka vodou odtok (stekanie) vody po svahoch hrobčeka do zatrávnených medziradí a nedochádza k premokreniu pôdy, ktoré podporuje vznik hniloby koreňov a má celkový negatívny vplyv na rast stromov.

Vyššie umiestnenie stromov od povrchu pôdy umožňuje tiež zapestovanie prvých konárikov v nižšej výške, t.j. zmenšiť výšku kmienika. Tým sa predlžuje zóna rodivosti a zvyšujú sa úrody ovocia.
Pestovanie na hrobčekoch má množstvo výhod, zefektívňuje a zjednodušuje pestovanie intenzívnych tvarov. Pestovať týmto spôsobom je možné najmä jablone a hrušky, ale tiež čerešne, višne, slivky, prípadne ďaľšie ovocniny. Je na samotnom pestovateľovi, ktorý ovocný druh sa rozhodne vyskúšať a sám zhodnotí výhody hrobčekového systému.

Ing. Marián Komžík